Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Estigueu al dia de les darreres notícies

Notícies

METGES JUBILATS VOLUNTARIS DURANT LA PANDÈMIA DE COVID-19

07/05/2021
Categoria:
COMPATIBILITAT DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ AMB L’EXERCICI PROFESSIONAL

La reclamació que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va fer pública fa unes setmanes, instant a la necessitat urgent de donar cobertura legal a la compatibilitat de l’exercici professional retribuït i el cobrament de la pensió per a tots aquells metges jubilats que han prestat, presten o prestaran suport al sistema sanitari durant la pandèmia de COVID-19, s’ha traduït, finalment, en un canvi normatiu (Reial Decret Llei 8/2021, de 4 de maig) que posa fi a situacions injustes com algunes que han estat denunciades recentment pels col·legis catalans i que han afectat alguns col·legiats.

El CCMC ha ofert i segueix oferint el seu suport i assessorament als metges jubilats que van prestar-se a treballar com a voluntaris en tasques sanitàries derivades de la COVID-19 i que s’han trobat amb dificultats per compatibilitzar la corresponent retribució amb la seva prestació de jubilació, ja que, fins a l’actual canvi normatiu, semblava que només podia ser compatible la feina remunerada de voluntari amb la pensió si la prestació de serveis es feia a través d’un nomenament estatutari.

El Reial Decret Llei 8/2021, de 4 de maig  per el que s’adopten  mesures socials, sanitàries i jurisdiccionals, recentment publicat, ha introduït modificacions d’aquest règim de compatibilitat i que seguidament resumim:

Metges jubilats voluntaris Covid-19 en l’àmbit de la sanitat concertada:

1.- Es fa extensiva la compatibilitat de la prestació de jubilació a aquells metges jubilats que de manera retribuïda i per a fer front a la pandèmia, s’incorporin als centres de salut concertats amb el SCS mitjançant un contracte laboral.

Aquesta situació excepcional es mantindrà fins al proper 31/12/2021, de manera que es pugui donar cabuda a les campanyes massives de vacunació de la COVID-19.

Per a gaudir d’aquesta compatibilitat caldrà que els centres de treball comuniquin aquestes prestacions de serveis a l’INSS amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, de manera que es recomana als metges que es vulguin acollir aquesta modalitat que recordin a les unitats de recursos humans del centre la necessitat de fer aquesta comunicació.

2.- Igualment rellevant és que aquesta extensió de la compatibilitat es reconeix de manera retroactiva des de l’inici de la pandèmia –març de 2020- de manera que es dona cobertura a aquelles prestacions de serveis fetes en centres concertats per metges jubilats des d’aquella data.

A aquests efectes, els centres han de comunicar a l’INSS aquestes prestacions de serveis, abans del 9 de juny de 2021.

Aquesta retroactivitat també obre la porta al reintegrament de les pensions descomptades per causa d’incompatibilitat.

Metges jubilats voluntaris Covid-19 en l’àmbit de la sanitat privada:

Es fa extensiva la compatibilitat de la prestació de jubilació als metges que prestin serveis dirigits a la lluita contra la COVID-19 de manera retribuïda en centres privats mitjançant un contracte laboral, sempre que hi hagi autorització sanitària prèvia.

Per a gaudir d’aquesta compatibilitat, igualment limitada al 31/12/2021 caldrà que els centres de treball comuniquin aquestes prestacions de serveis a l’INSS amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, de manera que es recomana als metges que es vulguin acollir a aquesta modalitat que recordin a les unitats de recursos humans del centre la necessitat de fer aquesta comunicació.

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es congratula del canvi de criteri i reconeixement de la situació dels metges jubilats voluntaris COVID-19 dels centres concertats i agraeix la col·laboració del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut en la resolució d’aquesta situació de greuge.

Els col·legiats i col·legiades del COMLL que tinguin dubtes o consultes, o bé que precisin assessorament al voltant d’aquesta qüestió, es poden adreçar a comll@comll.cat

crossmenu