Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Al servei dels ciutadans

Voluntats anticipades

Voluntats anticipades
El document de voluntats anticipades (DVA) o testament vital va adreçat al metge responsable i en el qual el pacient dona una sèrie d’ instruccions o orientacions sobre el tractament que li pot ser aplicat o no, en aquelles situacions on ja no està en condicions d’expressar la seva voluntat. El document permet al professional conèixer les decisions del pacient en relació amb la seva malaltia i cal tenir-lo en compte en les decisions clíniques.

El document també serveix per designar un representant que actuï com a interlocutor vàlid amb el metge o l’equip sanitari en cas que la persona mateix no pugui expressar la seva voluntat . Aquest document s’ha de formalitzar a través de notari o davant de tres testimonis i incorporar-lo a la història clínica del pacient.
DECRET 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats anticipades (DOGC núm. 3665 - 27/06/2002)
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya disposa d’un registre centralitzat de documents de voluntats anticipades que té com a objectiu recopilar i custodiar tots els documents emesos i facilitar l’accés dels metges, independentment del lloc on es trobi el pacient titular del document.

Accés per a metges al Registre de Voluntats Anticipades

L’accés del metge o metgessa al Registre de Voluntats Anticipades del Departament de Salut es fa a través del web del Consell de Col·legi de Metges de Catalunya. Caldrà identificar-se amb usuari i clau col·legial o amb certificat digital.

crossmenu