Col·legi Oficial de Metges de Lleida

El principi de transparència s'incorpora als col·legis professionals

Transparència

El principi de transparència s’incorpora des de l’ordenament comunitari a la gestió dels col·legis professionals:
· Article 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, en la redacció donada per la Llei (Omnibus) 25/2009, de 22 de desembre, de lliure prestació de serveis.
· Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el compliment de llurs funcions publiques
crossmenu