Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Estigueu al dia de les darreres notícies

Notícies

El COMLL assessorarà i tramitarà les declaracions de renda dels col·legiats i dels seus cònjuges des del 23 d’abril fins al 25 de juny

16/04/2019
Categoria:

El Col·legi Oficial de Metges de Lleida (COMLL) prestarà el servei d’assessorament i elaboració de la declaració de renda als col·legiats i als seus cònjuges des del 23 d’abril fins al 25 de juny. Durant la campanya del 2018, el Col·legi va tramitar 1.200 declaracions de renda.

El COMLL aconsella demanar a partir d’avui mateix la cita prèvia per tramitar aquesta declaració a través de la pàgina web o del telèfon 973 270 811, en horari d’oficina, per evitar aglomeracions i poder atendre tota la col·legiació que decideixi utilitzar aquest servei.

En el moment de sol·licitar la cita prèvia, cal facilitar la data d’expedició del DNI o el número de suport del NIE. El dia acordat per a la tramitació, és necessari aportar la documentació següent:

Rendiments del treball:

Certificats d’havers percebuts, quantitats descomptades per Seguretat Social, mutualitats i retencions a compte de salaris, pensions, atur, conferències, etc., expedits per les empreses i organismes; certificació de rescats de plans de pensions; quantitats rebudes per pensions compensatòries, tot aportant fotocòpia de la sentència de separació o divorci; despeses deduïbles (quotes col·legials de col·legiació obligatòria i quotes sindicals); despeses de defensa jurídica derivats de litigis en la relació del contribuent amb el pagador, i altres rendiments (endarreriments, etc.)

Rendiments de capital mobiliari:

Justificants de les entitats financeres, on constin els interessos, les retencions i els saldos de dipòsits bancaris a 31/12/2018, dividends d’accions, bons, obligacions, lletres del tresor, pagarés d’empresa i actius financers en general, amb les seves corresponents retencions i despeses d’administració; valoració d’accions, participacions, bons, fons d’inversió mobiliària i altres bens a 31/12/18; certificació de rendiments procedents de contractes d’assegurança de vida i invalidesa, i certificació de rendiments de participació en societats.

Rendiments de capital immobiliari:

Rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles dels immobles urbans i rústics a disposició del contribuent o cònjuge; import del ingressos percebuts en immobles arrendats, subvencions, despeses, inversions –individualitzat per a cada immoble- i certificat de les retencions que us hagin practicat els arrendataris, si s’escau.

Rendiments d’activitats professionals, empresarials i agràries.

Import total dels ingressos, despeses, retencions i amortitzacions de béns de l’activitat, tots ells han d’estar reflectits als corresponents llibres de registre; els certificats estesos per les cooperatives, sindicats, SAT, etc. de les activitats agràries incloses en el sistema de mòduls, on consti la quantitat percebuda i la retenció practicada, amb detall del tipus de cultiu per cadascuna de les quantitats, i justificants de subvencions percebudes.

Rendiments d’entitats en règim d’atribució de rendes

Aplicable a societats civils i comunitats de bens, entre d’altres, que no tributin a l’Impost de Societats.

Certificació en la que constin les rendes obtingudes per l’entitat i la renda atribuïble a cada un dels seus membres (ingressos i despeses), les retencions i ingressos a compte, i l’import net de la xifra de negocis, base de les deduccions a que tingui dret la societat i altres.

Guanys i pèrdues patrimonials:

Import i data de les compres i les vendes dels elements patrimonials (immobles, fons d’inversió, cartera de valors, actius financers, adjudicacions, premis, subvencions, etc.), amb les despeses ocasionades per les transmissions, i l’aportació d’escriptura d’adquisició i de venda i les despeses inherents a ambdues per a venda d’immobles.

Deduccions i altres dades patrimonials:

Adquisició d’habitatge habitual abans de l’1/01/2013: en cas de gaudir d’aquesta desgravació, és imprescindible que s’indiqui la data de compra; es justifiquin els pagaments realitzats, amb certificació bancària de les quantitats pagades en concepte d’interessos i amortització per a hipoteques o préstecs;deduccions per lloguer de l’habitatge habitual, si s’escau, i certificació dels donatius, amb dret a deducció, a fundacions i associacions legalment reconegudes.

Reduccions de la base imposable:

Certificació d’aportacions realitzades a plans de pensions, plans d’estalvi assegurat, etc.

Així mateix, cal aportar justificants de les anualitats per a aliments a descendents, i pensions compensatòries per a excònjuges; de les rendes percebudes per menors de 25 anys i altres familiars pels quals el contribuent s’aplica la reducció del mínim familiar; els saldos dels préstecs i crèdits a 31/12/2018, el valor de rescat de les assegurances de vida, i el valor d’altres elements patrimonials.

També és necessari portar fotocòpia del DNI o del NIE i, si s’escau, certificació de l’INSS/ICASS del grau de validesa.

A més, s’han de comunicar les dades de naixement dels descendents, el NIF dels descendents majors de 14 anys, les variacions de l’estat civil o del domicili dels fills i, en cas d’habitatges habituals arrendats, el DNI del propietari.

crossmenu