Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Estigueu al dia de les darreres notícies

Notícies

Informe jurídic del COMLL sobre consideració d’accident de treball del període d’aïllament o contagi per SARS-CoV-2

08/04/2020
Categoria:

Baixa laboral

El COMLL ha encarregat a l’assessoria jurídica del Col·legi l’elaboració de l’informe següent sobre la consideració d’accident de treball del període d’aïllament o contagi per SARS-CoV-2.

L’article cinqué del Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, preveu que de manera excepcional es considera situació assimilada a accident de treball els períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència del virus SARS-CoV-2, en els següents termes:

«1. A l'objecte de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores provocat pel virus SARS-CoV-2.

  1. En ambdós casos la durada d'aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta.
  2. Tindrà dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte propi o aliè que es trobi en la data del fet causant en situació d'alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social.
  3. La data de fet causant serà la data en què s'acordi l'aïllament o es reconegui la malaltia del treballador, sense perjudici que l'informe de baixa s'expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

Independentment d’aquesta disposició, si un treballador adquireix la malaltia del coronavirus amb ocasió de la realització del seu treball, cal considerar-ho accident de treball, aplicant la Llei General de Seguretat Social i normativa complementària tant respecte de la baixa mèdica com qualsevol altra conseqüència que es derivés d’aquesta circumstància, inclòs, si fos el cas, la de la mort.

Vegeu l'informe complert a https://www.comll.cat/informe-juridic-del-comll-sobre-la-consideracio-daccident-de-treball-del-periode-daillament-o-contagi-per-sars-cov-2/.

 

 

crossmenu