Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Documentació

Requisits

1

Instància de Sol·licitud complimentada i signada.
Per emplenar correctament els formularis cal que els deseu, en format PDF, dins el vostre ordinador amb el nom que vulgueu i els obriu amb una versió actualitzada del programari Adobe Reader (versió 9.1 o superior).

2

Declaració responsable de compliment dels requisits emplenada i signada.

3

Comprovant del pagament de les taxes administratives.
• Les taxes es calculen en el mateix formulari de sol·licitud a partir de l'objecte i les especificitats de l'autorització sol·licitada.
• Pagament:
- Amb targeta bancària en el moment de la presentació de la sol·licitud.
- Fent un ingrés previ en el compte bancari del COMLL del BBVA, ES82 0182 4383 9402 0163 2145. En aquest cas, en el moment de la presentació de la Sol·licitud caldrà aportar el comprovant del pagament, on s'identifiqui el titular (NIF) i el literal "Autorització Consulta".

4

En cas de ser una societat professional, per poder tramitar l’autorització de consulta caldrà que la societat estigui prèviament inscrita en el Registre de Societats Professionals del COMLL.

5

Document que acrediti la legitimació d'ús de l'immoble on s'ubiqui la consulta.
• Inmoble de propietat: Escriptura de propietat, així com Referència cadastral i número de Registre de la Propietat i número de finca.
• Inmoble que no és de propietat: contracte de lloguer, cessió d'espais o document de disponibilitat dels espais.
• En el supòsit que la consulta estigui ubicada en el domicili particular del professional, caldrà aportar un certificat d’empadronament conforme és el seu domicili.

6

Còpia dels títols acadèmics o professionals a raó de l'oferta assistencial d'aquest, quan no constin registrats al CoMB o no sigui possible la seva comprovació per mitjans telemàtics

7

En el supòsit de consultes de dermatologia o ginecologia caldrà aportar contracte o document de vinculació amb el laboratori d’anatomia patològica amb el que es col·labori.

8

Documentació acreditativa de les relacions contractuals quan es disposi de personal col·laborador sanitari.

9

Projecte tècnic assumit pel tècnic competent , arquitecte o enginyer superior o tècnic, amb nom, cognoms, titulació i número de col·legiació.
Memòria tècnica justificativa del compliment de les normatives, plànols de situació i emplaçament del centre, plànols de planta distribució on s'indiquin les dependències amb els diferents usos, superfícies i el mobiliari i equipament corresponent i plànols d'instal·lacions.

10

Memòria descriptiva de les dependències, instal·lacions, equipament, material, instrumental i utillatge de què disposa el centre o servei sanitari.

crossmenu