Requisits

Requisits

L'espai útil de la consulta ha de tenir una superfície inferior o igual a 100m2.

La consulta ha d'estar establerta al territori de Catalunya.

L'activitat principal de la consulta ha de ser mèdica.
Ha de limitar-se a:
• Anamnesi
• Exploració física
• Diagnòstic
• Prescripció

El metge col·legiat ha de realitzar una activitat sanitària on es desenvolupi una única especialitat mèdica. S'inclouran també aquelles consultes on el metge titular de l'activitat treballi amb un altre professional sanitari que actuï de suport del primer. En aquest cas, el servei objecte d'autorització és el servei que presta el metge.

El titular i/o responsable assistencial ha de ser un metge col·legiat o una societat professional degudament inscrita al Registre de Societats Professionals del col·legi professional corresponent.

El mateix espai de consulta pot ser objecte de diferents autoritzacions, sempre que quedi garantit que l'activitat dels diferents facultatius es realitza en franges horàries no coincidents i que no hi ha dependència jeràrquica ni organitzativa entre ells.

crossmenu