Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Tràmits col·legials

Documentació

Documentació col·legiació MIR (residents)
Oblligatòria
Aconsellada

1. TÍTOL ORIGINAL de llicenciat/da en Medicina. En el cas de no disposar-ne, certificació acreditativa de la universitat corresponent de la finalització dels estudis de Medicina i comprovant del pagament dels drets de l’expedició del títol (originals).

2. Si es posseeix TÍTOL D’ESPECIALISTA, haurà de presentar l’original o en el seu cas la resolució corresponent i el justificant del pagament dels drets d’expedició si no es disposa del títol.

3. DNI (original).

4. FOTOGRAFIA tipus carnet.

5. Si es procedeix d’un altre Col·legi, és imprescindible:

  • Certificat de baixa del Col·legi de Metges de procedència.
  • Abonament en efectiu de la quota d’inscripció establerta en funció dels dies transcorreguts des de la baixa del Col·legi del que procedeix.
  • Més de 30 dies: 75 euros.
  • Menys de 30 dies: 30 euros.

6. En cas de primera col·legiació:

  • Declaració de no estar incurs en cap procés jurídic penal que l’incapaciti o inhabiliti per a l’exercici de la professió mèdica.
  • Abonament en efectiu de la quota d’entrada, establerta en 120 euros.

7. Document d’inclusió/no inclusió en l’assegurança de responsabilitat civil professional.

1. Certificat mèdic d’aptitud psico-física.

2. En cas d’exercir privadament la professió:

  • Afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i/o afiliació a la mutualitat professional corresponent.
  • Alta en el cens de professionals de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

3. Altres documents o requisits que s’estimin necessaris o oportuns pel Col·legi de Metges on es produirà la col·legiació.

crossmenu