Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Tràmits col·legials

Documentació

Documentació col·legiació MIR (residents)
Estat espanyol
Països comunitaris
Països no comunitaris

1. TÍTOL DE LLICENCIATURA o grau en Medicina (original). En cas de que no disposis del títol has de presentar un certificat (original) de la universitat corresponent que acrediti que has finalitzat els teus estudis de Medicina i que has pagat els drets del títol. Si el teu títol és de fa més d'un any, també hauràs d'aportar un Informe de Vida Laboral, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social.

2. Document de l'adjudicació de la teva plaça MIR (hospital / centre de formació i especialitat).

3. DNI (original) i FOTOGRAFIA tipus carnet.

4. Si procedeixes d'un altre col·legi de l'Estat espanyol és imprescindible que demanis el CERTIFICAT DE BAIXA del Col·legi de Metges de procedència, en el qual ha de constar que no et trobes ni inhabilitat ni suspès per a l'exercici de la professió mèdica. Aquest certificat té 3 mesos de validesa des de la data d'expedició. No cal que el presentis, ja que la comunicació es realitza directament entre Col·legis.

5. En cas de realitzar una segona residència i si tens TÍTOL D'ESPECIALISTA, hauràs de presentar original, o si s'escau, la resolució corresponent i justificant de pagament dels drets d'expedició si no disposes del títol.

6. DADES BANCÀRIES: és imprescindible domiciliar el pagament dels rebuts que es derivin de la col·legiació. Descobreix els avantatges del Compte MED1 de BBVA, de contractació exclusiva a l'oficina del Col·legi de Metges. Amb la col·legiació tindràs preassignat un compte gratuït.

7. Abonament de la QUOTA D'INSCRIPCIÓ mitjançant targeta bancària o en metàl·lic:

 • En cas de primera col·legiació: 120 euros.
 • En cas de procedir d'un altre Col·legi de l'Estat espanyol:
  • 75 euros, si han transcorregut més de 30 dies des de la data de baixa del Col·legi anterior
  • 30 euros, si han transcorregut menys de 30 dies des de la data de baixa del Col·legi anterior.

1. TÍTOL DE LLICENCIATURA o grau en Medicina (original) que s'ha d'acompanyar del document original de la resolució de reconeixement de la mateixa per a exercir a Espanya ("Credencial Reconocimiento Valor Comunitario") o còpia certificada / autenticada pel Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

2. Document de l'adjudicació de la teva PLAÇA MIR (hospital / centre de formació i especialitat).

3. NIE (original) i FOTOGRAFIA tipus carnet.

4. PASSAPORT (original).

5. Un CERTIFICAT (original i traducció al castellà) emès per les autoritats competents de l'últim país on has treballat, que garanteixi que estàs legalment titulat per a la pràctica de la medicina i que no has estat desqualificat o inhabilitat per al seu exercici. Aquest certificat té 3 mesos de validesa des de la data d'expedició. Aquesta certificació només serà necessària si es tracta de la primera col·legiació o si han transcorregut més de 3 mesos des de la data de baixa en un altre Col·legi.

6. Si procedeixes d'un altre Col·legi de l'Estat Espanyol és imprescindible que demanis el CERTIFICAT DE BAIXA del Col·legi de procedència, en el qual ha de constar que no et trobes ni inhabilitat ni suspès per a l'exercici de la professió mèdica. Aquest certificat té 3 mesos de validesa des de la data d'expedició. No cal que ho presentis, ja que la comunicació es realitza directament entre Col·legis.

7. DADES BANCÀRIES: és imprescindible domiciliar el pagament dels rebuts que es derivin de la col·legiació. Descobreix els avantatges del Compte MED1 de BBVA, de contractació exclusiva a l'oficina del Col·legi de Metges. Amb la col·legiació tindràs preassignat un compte gratüit.

8. Abonament de la QUOTA D'INSCRIPCIÓ mitjançant targeta bancària o en metàl·lic:

 • en cas de primera col·legiació: 120€.
 • en cas de procedir d'un altre Col·legi de l'Estat Espanyol:
  • 75€, si han transcorregut més de 30 dies des de la data de baixa del Col·legi anterior.
  • 30€, si han transcorregut menys de 30 dies des de la data de baixa del Col·legi anterior.

9. Es recomana coneixement suficiente d’IDIOMA català i/o espanyol.

1. TÍTOL DE LLICENCIATURA o grau en Medicina (original) que s'ha d'acompanyar del document original de la resolució de reconeixement de la mateixa per a exercir a Espanya ("Credencial Reconocimiento Valor Comunitario") o còpia certificada / autenticada pel Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

2. Document de l'adjudicació de la teva PLAÇA MIR (hospital / centre de formació i especialitat).

3. NIE (original) i FOTOGRAFIA tipus carnet.

4. PASSAPORT (original).

5. Un CERTIFICAT (original i traducció al castellà) emès per les autoritats competents de l'últim país on has treballat, que garanteixi que estàs legalment titulat per a la pràctica de la medicina i que no has estat desqualificat o inhabilitat per al seu exercici. Aquest certificat té 3 mesos de validesa des de la data d'expedició. Aquesta certificació només serà necessària si es tracta de la primera col·legiació o si han transcorregut més de 3 mesos des de la data de baixa en un altre Col·legi.

6. Si procedeixes d'un altre Col·legi de l'Estat Espanyol és imprescindible que demanis el CERTIFICAT DE BAIXA del Col·legi de procedència, en el qual ha de constar que no et trobes ni inhabilitat ni suspès per a l'exercici de la professió mèdica. Aquest certificat té 3 mesos de validesa des de la data d'expedició. No cal que ho presentis, ja que la comunicació es realitza directament entre Col·legis.

7. DADES BANCÀRIES: és imprescindible domiciliar el pagament dels rebuts que es derivin de la col·legiació. Descobreix els avantatges del Compte MED1 de BBVA, de contractació exclusiva a l'oficina del Col·legi de Metges. Amb la col·legiació tindràs preassignat un compte gratüit.

8. Abonament de la QUOTA D'INSCRIPCIÓ mitjançant targeta bancària o en metàl·lic:

 • en cas de primera col·legiació: 120€.
 • en cas de procedir d'un altre Col·legi de l'Estat Espanyol:
  • 75€, si han transcorregut més de 30 dies des de la data de baixa del Col·legi anterior.
  • 30€, si han transcorregut menys de 30 dies des de la data de baixa del Col·legi anterior.

9. Es recomana coneixement suficiente d’IDIOMA català i/o espanyol.

crossmenu