Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Política de privadesa

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: Col·legi Oficial de Metges de Lleida (COMLL)

CIF: Q2566001J

Dades de contacte amb el delegat de Protecció de Dades: dpo@comll.cat

Finalitat: ordenar, representar i defensar l’activitat professional i vetllar perquè l’actuació dels col·legiats respongui als interessos i les necessitats de la societat, en relació amb l’exercici professional i garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió, així com evitar l’intrusisme professional.

Legitimacions: Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals. Comunitat autònoma de Catalunya. 

Estatuts del Col·legi de Metges de Lleida, consentiment  inequívoc, obligacions legals, interès legítim i compliment d’interessos públics.

Destinataris: COMLL només comunicarà les seves dades amb el seu consentiment inequívoc previ o en compliment d’obligacions estatutàries i legals.

Drets: accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional de la política de protecció de dades.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:  Col·legi Oficial de Metges de Lleida (COMLL)

CIF: Q2566001-J

Adreça postal:  Rambla d'Aragó, 14 - 25002 Lleida

Telèfon: 973 270 811

Contacte del delegat de Protecció de Dades:  dpo@comll.cat

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al COMLL tractem la informació que ens faciliteu amb la finalitat principal d’ordenar, representar i defensar l’activitat professional, vetllar perquè l’actuació dels col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat, en relació amb l’exercici professional i garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió, així com evitar l'intrusisme professional.

Les finalitats principals per les quals podem tractar les seves dades, ja sigui per complir amb obligacions estatutàries, obligacions legals, interessos públics, interessos legítims o sobre la base del seu consentiment, són la gestió de les dades relatives a:

 

 • La gestió de la seva incorporació al col·legi com a persona col·legiada, i per a l’exercici dels drets i el compliment de les obligacions que derivin d’aquesta incorporació.
 • La gestió de compliment d'aquelles potestats públiques fonamentalment d'identificació dels socis exigits en l'art. 8.4 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.
 • L'enviament d'informació d'interès col·legial, i especialment dels serveis que el col·legi posa a disposició de les persones col·legiades.
 • La gestió per l'ús dels serveis que el col·legi ofereix a les persones col·legiades.
 • La gestió i comunicació de les activitats formatives, en compliment de l'obligació pública de promoció de la formació continuada de les persones col·legiades.
 • La gestió relativa a la biblioteca i al centre de documentació del COMLL,
 • La gestió deontològica i la relativa a queixes, denúncies i sancions professionals.
 • La gestió de les sol·licituds d’informació i suggeriments.
 • La realització de tots els procediments necessaris per al control i la gestió del registre d'entrada i sortida de documents i distribució de la documentació als departaments corresponents,
 • La gestió i organització d'activitats culturals, realització de tallers i atorgament i lliurament de premis.
 • L'organització, comunicació i celebració d'esdeveniments, fires, congressos i similars.
 • La gestió relacionada amb les revistes i publicacions, i la seva recepció per part de les persones col·legiades.
 • La gestió i el control de les dades de l'arxiu històric del col·legi.
 • La gestió de les dades derivades de la política de qualitat de la corporació, queixes, reclamacions i suggeriments amb la finalitat de millorar els serveis i l'atenció a les persones col·legiades, i donar suport a les gestions integrals dels serveis col·legials.
 • La gestió i incorporació al servei de la borsa de treball.
 • I en definitiva, per resoldre totes aquelles qüestions que li siguin sotmeses.

L’informem que per als tractaments que requereixen del seu consentiment i, per tant, tractaments de dades dels col·legiats que no siguin necessàries per donar compliment a obligacions contractuals, estatutàries o legals, per garantir interessos públics, vitals o legals o per tractar les dades sobre la base d’ interessos legítims del COMLL degudament ponderats per no vulnerar drets i llibertats dels interessats, els col·legiats, poden en qualsevol moment modular i revocar el consentiment per a aquests tractaments, com, per exemple, comunicacions de serveis o activitats dels diferents òrgans del COMLL a través del correu electrònic dpo@comll.cat.  No es prendran decisions automatitzades a partir d'aquest perfil sense el consentiment previ i informat en els casos en què la base de legitimació sigui el seu consentiment.

 

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Segons la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran fins que siguin necessàries per la finalitat del tractament i posteriorment es conservaran degudament bloquejades  mentre calgui, a disposició exclusiva de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents per poder atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament fins a finalitzar els terminis de prescripcions legals establerts en la normativa vigent.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base de legitimació per al tractament de les seves dades és la vinculació com a col·legiat al COMLL en compliment de les seves obligacions estatutàries i legals. La base de legitimació per al tractament de les seves dades per a la finalitat d'enviar-li informació d’activitats, serveis i esdeveniments del COMLL que puguin ser del seu interès i que no calgui per donar compliment a obligacions contractuals, estatutàries o legals, per garantir interessos públics, vitals o legals o per tractar les dades sobre la base d’ interessos legítims del COMLL degudament ponderats per no vulnerar drets i llibertats dels interessats, és l'aportació del consentiment sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni el tractament de les dades a partir de les obligacions legals i estatutàries com a col·legiat.

 

Qui són els destinataris de les seves dades?

En general, COMLL no cedirà les dades personals a terceres parts, excepte en aquelles situacions en què es puguin cedir a proveïdors amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis, la relació contractual i/o precontractual amb els interessats o tramitar sol·licituds formulades per aquests.  

COMLL mira de garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de l’empresa i s’assegura que els tercers proveïdors de serveis respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per protegir les dades personals. Aquests tercers tenen l' obligació de garantir que la informació es tracta conforme amb la normativa de privacitat de dades.

COMLL utilitza els següents proveïdors, que poden tenir accès a les dades personals: 

 

Quines dades personals tractem?

- Les dades que pot tractar el responsable de tractament inclou les següents categories: dades d'identificació, codis o claus d'identificació, adreça postal o electrònica, informació comercial, dades econòmiques, circumstàncies socials, dades acadèmiques i professionals, dades de detalls de lloc de treball i d’activitats professionals, dades econòmiques, financeres, de mutualitats i d’assegurances.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si COMLL tracta dades personals que l’ afectin o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.  El COMLL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.
 • En el moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d'obligacions legals.
 • Sense perjudici del exercici dels seus dret davant el responsable de tractament, també pot presentar una reclamació davant una autoritat de control.

Les dades que ha facilitat les tractarà el l’COMLL d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu electrònic: dpo@comll.cat

A més, pot presentar una reclamació a l’autoritat de control en matèria de protecció de dades si considera que s’estan vulnerant els seus drets.

crossmenu