Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
16.05.2023
Especialitat
Neurologia
Àmbit geogràfic
BARCELONA
Durada
 El lloc convocat donarà lloc a un contracte de treball indefinit d’acord a l’art. 23 bis de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Innovació i la Tecnologia (modificada per Reial Decret Llei 8/2022, de 5 d’abril). Per tant, la vigència estarà vinculada a la durada de les línies de recerca o de serveis cientificotècnics que han estat objecte del contracte.
Funcions del lloc de treball

2023-46 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA
Requisits:
 Títol de Llicenciat/dona en Medicina i Cirurgia
 Títol d'especialista en Neurologia
 Formació en malalties neurodegeneratives que cursen amb demència.
Es valorarà:
 Experiència en l'ús de biomarcadores i d'exploracions de neuropsicologia
 Títol de Doctor en Medicina i Cirurgia
 Capacitat demostrable per a fer recerca de manera autònoma
 Coneixements d'anglès oral i escrit
 Competències:
• Treball en equip
• Comunicació interpersonal
• Servei i orientació a l'usuari/ària

Altres requisits:
• El/la candidat/a seleccionat/dona haurà de donar compliment al qual s'estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats de Catalunya).
• El/la candidat/a seleccionat/dona realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà de la Directora de Servei, li assigni, segons les necessitats assistencials de l'Hospital.
• És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/dona estigui col·legiat/dona en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.
• El/la candidat/a seleccionat/dona haurà de demostrar, o comprometre's a adquirir, en un termini no superior en un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya.
S'ofereix:
 Categoria: Adjunt/a
 El lloc convocat donarà lloc en un contracte de treball indefinit segons l'art. 23 bis de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Innovació i la Tecnologia (modificada per Reial decret llei 8/2022, de 5 d'abril). Per tant, la vigència estarà vinculada a la durada de les línies de recerca o de serveis cientificotècnics que han estat objecte del contracte.
 Jornada a temps complet
 Horari de treball segons planificació
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s'ajustaran a les normes establertes a l'Hospital per al personal facultatiu.

Documentació i termini de presentació
• Els/les interessats/donis en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar en l'enllaç on s'haurà d'emplenar el formulari, enviar el CV, les titulacions requerides i el barem (en format excel) https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories
• El barem (en format excel) s'haurà d'enviar per correu electrònic indicant la referència de la convocatòria a: convocatoriesfacultatius@santpau.cat
• Aquest CV s'haurà de presentar seguint l'ordre dels apartats del barem que s'adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s'haurà d'omplir la columna Núm. en tots els seus apartats.
• Per qualsevol consulta podeu dirigir-vos al correu convocatoriesfacultatius@santpau.cat
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 3 de juny de 2023
Neteja Còpia el text

crossmenu