Col·legi Oficial de Metges de Lleida
Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
06.03.2023
Especialitat
Medicina Nuclear
Àmbit geogràfic
Sant Andreu de la Barca
Durada
Indefinit
Funcions del lloc de treball

Requisits:
 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
 Títol d’especialista en Medicina Nuclear
 Experiència en valoració de la funció hepàtica amb gammagrafia hepatobiliar amb [99mTc]Tc-Mebrofenina en la planificació d’hepatectomies extenses, i la viabilitat miocardíaca amb PET-TC amb [18F]FDG i clamp hiperinsulinèmic, i també experiència en ROLL de paratiroides amb [99mTc]Tc-MAA i ROLL/SNOLL de mama amb marcatge amb RM.

Es valorarà:
 Experiència en PET-TC, cardiologia nuclear, cirurgia radioguiada, teràpia amb radionúclids i també exploracions pediàtriques.
 Formació i competència avançada en software de processament d’imatge (Syngo.via, MIM, Xeleris, IntellispacePortal, Osirix)
 Coneixements d’anglès oral i escrit
 Competències:
• Treball en equip
• Comunicació interpersonal
• Servei i orientació a l’usuari/ària

Altres requisits:
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
• El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà de/ la Director/a de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital.
• Es imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya.
S’ofereix:
 Categoria: Adjunt/a
 Contractació indefinida a temps complet
 Horari de treball segons planificació
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

Documentació i termini de presentació
Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç on s’haurà d’ emplenar el formulari, enviar el CV, les titulacions requerides i el barem* (en format excel) https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories
*El barem (en format excel) s’haurà d’enviar per correu electrònic indicant la referència de la convocatòria: convocatoriesfacultatius@santpau.cat
Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats.
Per qualsevol consulta podeu dirigir-vos al correu convocatoriesfacultatius@santpau.cat
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 5 d’abril de 2023

crossmenu