Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
16.11.2023
Especialitat
Medicina Interna
Àmbit geogràfic
BARCELONA
Durada
Indefinit
Funcions del lloc de treball

Requisits:
 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
 Títol d’especialista en Medicina Interna
 Experiència com especialista igual o superior a 4 anys en un Servei o Unitat de Malalties Infeccioses
 Formació específica en estadística de les ciències biomèdiques

Es valorarà:
 Títol de Doctor/a en Medicina i Cirurgia
 Experiència en la prevenció, diagnòstic i tractament en infeccions respiratòries i en particular en COVID.
 Experiència en els programes d’optimització de l’ús d’antibiòtics i en particular en serveis mèdics i quirúrgics.
 Experiència en hospitalització i atenció continuada en una Unitat o Servei de Malalties Infeccioses.
 Experiència en investigació clínica i haver participat en assaigs clínics finançats per entitats públiques nacionals o internacionals i/o privades.
 Participació en grups de treball en activitats organitzades per les societats científiques de l’àrea de coneixement (SCMIMC, SEIMC o altres similars)
 Coneixements d’anglès oral i escrit
 Competències:
• Treball en equip
• Haver participat en protocols i comissions institucionals
• Comunicació interpersonal
• Servei i orientació a l’usuari/ària

Altres requisits:
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
• El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà de la Directora de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital.
• És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya.
S’ofereix:
 Categoria: Adjunt/a
 Contractació indefinida en jornada a temps complet
 Horari de treball segons planificació
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

Documentació i termini de presentació
• Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç on s’haurà d’ emplenar el formulari, el barem, enviar el CV i les titulacions requerides a https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories
• *El barem (en format excel) s’haurà d’enviar per correu electrònic indicant la referència de la convocatòria a: convocatoriesfacultatius@santpau.cat
• Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats.
• Per qualsevol consulta podeu dirigir-vos al correu convocatoriesfacultatius@santpau.cat

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 8 de gener 2024

Per més informació dirigir-se a la pàgina web de l’Hospital de Sant Pau https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories

crossmenu