Col·legi Oficial de Metges de Lleida
Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
23.02.2023
Especialitat
Medicina Familiar i Comunitària
Àmbit geogràfic
Vilafranca del Penedès
Durada
Indeterminat, fins a la convocatoria del lloc de treball
Funcions del lloc de treball

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (CSSV), entitat pública que gestiona un hospital sociosanitari i altres dispositius assistencials i socials precisa cobrir dos llocs de treball de Metge/Metgessa, d’acord amb el següent perfil professional i condicions laborals:
Funcions generals del lloc:
 Valorar, diagnosticar i tractar l’estat de salut dels pacients / usuaris de l’entitat d’acord amb els protocols i tècniques mèdiques i els principis bioètics i de bones pràctiques existents.
 Vetllar per garantir la seguretat i els tractaments amb respecte a la intimitat i confidencialitat.
 Vetllar per la presa de decisions mèdiques i du a terme el seu acompliment. Fer el seguiment i utilització dels instruments d’avaluació i millora de la qualitat assistencial per a garantir la qualitat en l’atenció.
 Donar la informació, orientació i assessorament al pacient / família.
 Participar, elaborar i revisar protocols assistencials en l’àmbit mèdic i en els interdisciplinars.
 Participar, elaborar i desenvolupar projectes d’intervenció, recerca i docència en l’àmbit mèdic.
 Treballar en xarxa amb altres equips d’altres serveis i àmbits assistencials per la gestió del cas. Realitzar les consultes i coordinació amb els diferents serveis socials i sanitaris de la comunitat.
 Participar en les sessions clíniques internes i externes, en representació de l’entitat.
 Totes aquelles funcions inherents a la pròpia naturalesa del lloc de treball
Es requereix:
 Estar en possessió del títol de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia i el títol d’especialista en alguna de les següents especialitats; geriatria, medicina de família i comunitària o medicina interna.
Es valorarà:
 Formació complementària especialitzada en l’àmbit de les persones amb malaltia crònica i persones amb pèrdua d’autonomia personal
 Es valorarà l’experiència en el desenvolupament de les funcions del lloc de treball o anàlogues en centres sociosanitaris o en unitats geriàtriques d’hospitalització.
S'ofereix:
 Contracte per cobertura de plaça vacant.
 Jornada laboral a temps complert més guàrdies amb modalitat presencial i localitzable.
 Incorporació immediata.
 Condicions laborals i retributives segons el conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut com a personal facultatiu (Grup professional 1.2):
Nivell salarial:
 59.709,04 € bruts anuals en concepte de salari fix, incloent nivell A de carrera professional (aquesta retribució s’incrementarà en cas d’acreditar un nivell superior de carrera professional en un hospital de l’àmbit del SISCAT o nivell equivalent en el Sistema Nacional de Salut).
 6.471,62 € bruts anuals en concepte de retribució variable màxima vinculada a la consecució d’objectius.
 Més la retribució equivalent a les guàrdies presencials i localitzables realitzades.

Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum a departamentrrhh@cssv.cat, indicant la referència: Oferta de treball Metge/Metgessa.

crossmenu