Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
06.11.2023
Especialitat
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Àmbit geogràfic
Hospital de Sant Pau (Barcelona)
Durada
Indefinit
Funcions del lloc de treball

2023-76 DIRECTOR/A DE SERVEI
CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA

Requisits:
 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
 Títol d’especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 Experiència mínima de deu anys en l’exercici de l’especialitat
 Experiència en altres llocs o càrrecs de gestió
 Doctorat en Medicina i Cirurgia

Es valorarà:
 Experiència i activitat en Recerca
 Acreditació i/o experiència docent de pre i postgrau
 Formació específica en gestió sanitària
 Competències:
• Visió global i de sector
• Orientació a l’assoliment
• Gestió de recursos
• Planificació i organització

Altres requisits:
 El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
 És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.
 El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya.
S’ofereix:
 Categoria: la que correspongui per aplicació de la Carrera Professional
 Contractació indefinida jornada completa
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.
 L’encàrrec com a Director/a de servei és per 4 anys, renovables.
Documentació i termini de presentació
Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç on s’haurà d’ emplenar el formulari, enviar el CV, la titulació requerida a través de l’enllaç:
https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories
*El barem (format excel) s’haurà d’enviar per correu electrònic a : convocatoriesfacultatius@santpau.cat
Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats.
Els/les interessats/des a més hauran d’entregar la següent documentació.
• Currículum vitae en suport digital a través de la plataforma. Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats.
• Termini de presentació 30 dies naturals a partir de la data de publicació de la convocatòria.
Memòria explicativa sobre l’organització i el funcionament del Servei Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, segons model adjunt, (un exemplar imprès en paper i un altre en suport digital indicant “Memòria 2023-76”)a: convocatoriesfacultatius@santpau.cat
• Termini de presentació -exclusivament de la memòria- ampliable a 45 dies naturals, a partir de la data de publicació de la convocatòria.
• Acreditacions de mèrits acadèmics requerits
• Acreditacions d’altres mèrits acadèmics
• El/la candidat/a podrà sol·licitar informació relativa al servei enviant un correu a: convocatoriesfacultatius@santpau.cat
L’entrega de documents incomplets o en format diferent a l’especificat implicarà la no avaluació automàtica del candidat / la candidata.

Lloc i horari de presentació documentació impresa en paper:
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
• Dirigit a: Direcció de Recursos Humans
• Adreça de Presentació: Departament de recursos humans, Pavelló Sant Frederic.
c/ Sant Antoni M. Claret, 167 C.P. 08025 – Barcelona
• Horari: De 7:00 h a 15:00 h divendres de 7:00 h a 14:00 h)
Dimarts en horari de tarda fins les 17:00 h.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà l’ 11 de desembre de 2023
El termini de presentació de exclusivament de la memòria finalitzarà el 8 de gener de 2024
Barcelona, 6 de novembre de 2023

crossmenu