Col·legi Oficial de Metges de Lleida
Borsa de feina

Fitxa oferta

Data
19.01.2023
Especialitat
Cirurgia Cardiovascular
Àmbit geogràfic
HOSPITAL DE SANT PAU (BARCELONA)
Durada
Indefinit
Funcions del lloc de treball

Requisits:
 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
 Títol d’especialista en Cirurgia Cardiovascular.
 Experiència com a cirurgià responsable en cirurgia cardíaca de l’adult.
 El CV ha d’incloure una descripció detallada de l’activitat quirúrgica postresidència.

Es valorarà:
 Experiència en trasplantament cardíac i en assistències ventriculars de curta i llarga durada.
 Experiència en cirurgia mínimament invasiva.
 Acreditació com a Director/a d’Instal·lacions de Radiodiagnòstic nivells 1 i 2.
 Experiència en l’implantació de marcapassos.
 Acreditació i experiència en tractament endovascular de valvulopatíes i de malalties de l’aorta intratoràcica.
 Coneixements d’anglès oral i escrit
 Perfil acadèmic.
• Títol de Doctor/a en Medicina i Cirurgia.
• Board europeu en cirurgia cardiotoràcica.
• Titulació d’estadística en ciències de la salut.
 Competències:
• Treball en equip.
• Comunicació interpersonal.
• Servei i orientació a l’usuari/ària.
Altres requisits:
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
• El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà de/ la Director/a de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital.
• Es imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya.

S’ofereix:
 Categoria: Adjunt/a.
 Contractació indefinida a temps complet.
 Horari de treball segons planificació.
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

Documentació i termini de presentació
Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç on s’haurà d’ emplenar el formulari, enviar el CV, el barem (en format excel) i la titulació requerida.
https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories
Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats.
Per qualsevol consulta podeu dirigir-vos al correu convocatoriesfacultatius@santpau.cat
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 17 de febrer de 2023

Barcelona, 18 de gener de 2023

crossmenu